STAVEBNÍ STŘEDISKO

Kompletní dodávky pozemních staveb

 • občanské stavby a bytové domy
 • administrativní budovy
 • zemědělské a průmyslové stavby
 • sportovní areály
 • rekonstrukce a modernizace staveb

 

Kompletní dodávky inženýrských a vodohospodářských staveb

 • kanalizační systémy gravitační i tlakové a čistírny odpadních vod (vč. ČOV systému CINIS)
 • vodovody, plynovody, produktovody, kabely
 • rekultivace skládek odpadu
 • zpevněné plochy (komunikace, chodníky, parkoviště, cyklostezky)
 • parkoviště zabezpečená proti úkapům ropných látek chytrou vrstvou CINIS se vsakem dešťových vod přímo do podloží
 • revitalizace území
 • meliorace zemědělských pozemků příp. jejich závlahy
 • realizace, úpravy a údržba vodních toků a nádrží
 • zemní práce vlastními mechanizačními a dopravními prostředky (viz detail jednotlivých středisek)

 

 

Kontaktní spojení

Agrostav Pardubice a.s.
Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice

Tel.: 466 736 128, 466 736 111
Mobil. tel.: 775 760 908
E-mail: miloslav.herger@agrostav-pce.cz